INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZACE EURO- FATCA

Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – zobowiazała sie do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tychze państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe, oczekujAc w zamian otrzymania analogicznych danych w odniesieniu do rachunków finansowych utrzymywanych dla polskich rezydentów podatkowych przez zagraniczne instytucje finansowe. W tym celu rzady na całym swiecie wprowadzaja standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), tj. wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiazujacy instytucje finansowe na całym swiecie, w tym równiez Bank Spółdzielczy w Łubnianach w obszarze Unii Europejskiej (UE), istotnym aktem prawnym uprawniajacym do wymiany takich informacji jest Dyrektywa Rady UE 2011/16/UE, dotyczaca współpracy administracyjnej w obszarze opodatkowania. Wskazana Dyrektywa ustanawia wszystkie konieczne procedury lepszej współpracy pomiedzy organami administracji podatkowej w Unii Europejskiej. Dyrektywe te zmieniono wprowadzajac Dyrektywe Rady UE 2014/107/UE, poszerzajac tym samym zakres współpracy pomiedzy organami podatkowymi o automatyczna wymiane informacji o stanie rachunku. Dyrektywe opublikowano w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej 16 grudnia 2014. link:
Dziennik Urzedowy - pobierz

Podstawa prawna w Polsce, uprawniajaca do wymiany takich informacji jest - Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami - link:
Dziennik ustaw - pobierz

Działajac w swietle przepisów Euro-Fatca, Bank Spółdzielczy w Łubnianach zobowiazany jest okreslic, gdzie jego klienci powinni płacic podatki (co czesto wiaze sie z okresleniem ich rezydencji podatkowej). W celu uzyskania tych informacji Bank Spółdzielczy w Łubnianach bedzie korzystał z danych, które juz posiada o swoich klientach, moze równiez poprosic o dostarczenie brakujacych danych. Jesli okaze sie, ze klient jest rezydentem podatkowym kraju innego niz ten, w którym sa prowadzone jego rachunki bankowe, Bank Spółdzielczy w Łubnianach przekaze taka informacje do lokalnych organów podatkowych. Organy podatkowe moga nastepnie wymieniac te informacje z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient. Powyzszy obowiazek dotyczy Klientów, którzy nabyli lub po 01.05.2017 r. beda zainteresowani nabyciem m.in. nastepujacych produktów: rachunki biezace, rachunki pomocnicze, lokaty terminowe, rachunki powiernicze, otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze, karty kredytowe. KONIECZNE DZIAŁANIA Aby potwierdzic swój status w swietle przepisów Euro-Fatca, Klienci moga zostac poproszeni o wypełnienie stosownego formularza. Istnieja dwa rodzaje formularzy na potrzeby Euro-Fatca. Formularze te znajduja sie pod ponizszymi linkami, wraz z wyjasnieniem, jakiego podmiotu kazdy z tych formularzy dotyczy, tj.:

1) Oswiadczenie CRS dla Klientów Indywidualnych – formularz ten przeznaczony jest dla klientów indywidualnych, w celu okreslenia ich statusu w swietle przepisów Euro-Fatca.
- Oswiadczenie - pobierz

2) Oswiadczenie CRS dla Klientów Instytucjonalnych/Podmiotow – formularz ten przeznaczony jest dla klientów instytucjonalnych, w celu okreslenia ich statusu w swietle przepisów Euro-Fatca.
- Oswiadczenie - pobierz

Niezłozenie Oswiadczenia o statusie EURO-FATCA spowoduje od dnia 01 maja 2017 r. brak mozliwosci nabywania produktów. W przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia wskazanych powyzej terminów oraz ich zastosowania, nalezy kliknac zakładke Wykaz terminów i zapoznac sie z ich definicjami. W przypadku pytań dotyczacych Euro-Fatca i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktowac sie z niezaleznym doradca, gdyz Bank Spółdzielczy w Łubnianach nie swiadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego. Dodatkowe informacje znajda Państwo równiez na portalu OECD .

Terminale płatnicze POS

Bank Spółdzielczy w Łubnianach wprowadził do swojej oferty terminale płatnicze
Terminale POS posiadaja duzy wachlarz zastosowań do branz handlowych i usługowych, min.:

Cash Back - usługa dzieki, której posiadacz karty moze wypłacic pieniadze, na kazdej transakcji zarabiasz 0,50zł
Logo na wydruku - mozna na kazdym rozliczeniu wydrukowac własne logo
Doładowania GSM - usługa doładowań telefonicznych, na kazdym doładowaniu masz mozliwosc do 5% prowizji od sprzedazy doładowania!
DCC - usługa dla kart w walucie obcej, dotyczy przewalutowań w banku.
Wszystkie powyzsze usługi sa bezpłatne.

Aktualna oferta do pobrania po kliknieciu w zdjecie.

foto1
Kontakt pod numerem 77 421 50 01 wew. 50

Rachunki Uspione

W dniem 1 lipca 2016r. weszła w zycie nowelizacja Prawa bankowego oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczednosciowo-kredytowych (ustawa z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw). Ustawa o której mowa:
1. reguluje problematyke rachunków nieaktywnych ( tzw. rachunków uspionych);
2. okresla wpływ smierci Posiadacza rachunku na zawarta umowe rachunku;
3. ułatwia dostep do informacji o rachunkach spadkobiercom i zapisobiorcom ich Posiadacza, a w konsekwencji ogranicza problemy nastepców prawnych z wypłata naleznych im z tytułu spadkobrania srodków pienieznych, a takze wprowadzenie stosownych narzedzi w tym zakresie. Posiadacz rachunku oszczednosciowego, rachunku oszczednosciowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczednosciowej moze polecic pisemnie bankowi dokonanie – po swojej smierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małzonkowi, wstepnym, zstepnym lub rodzeństwu, okreslonej kwoty pienieznej (Dyspozycja wkładem na wypadek smierci). Kwota wypłaty srodków z rachunku z dyspozycja na wypadek smierci bez wzgledu na liczbe wydanych dyspozycji, nie moze byc wyzsza niz dwudziestokrotne przecietne miesieczne wynagrodzenie w sektorze przedsiebiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzedu Statystycznego za ostatni miesiac przed smiercia Posiadacza rachunku. Kwota ta na dzień 01.07.2016r. wynosi: 20 x 4.164,12 =83.282,40 zł i nie wchodzi do spadku. Od dnia 1 lipca 2016 roku w przypadku smierci Posiadacza rachunku, który złozył dyspozycje wkładu na wypadek smierci, Bank bedzie miał obowiazek powiadomienia osób wskazanych w tej dyspozycji (zapisobiorców) o przysługujacym im prawie do srodków z tego tytułu. Posiadacze rachunków, którzy złozyli taka dyspozycje w Banku powinni dokonac aktualizacji danych adresowych osób wskazanych w dyspozycji w celu jej sprawnej realizacji. Została utworzona równiez Centralna Informacja, która umozliwia dostep do danych o:
1. rachunkach bankowych osób zmarłych, o których nie wiedzieli spadkobiercy;
2. rachunkach nalezacych do osób, których spadkobierców nie odnaleziono;
3. rachunkach, o których istnieniu zapomnieli sami własciciele.
Spadkobiercy chcacy uzyskac informacje gdzie zmarły posiadał rachunki powinni złozyc w dowolnym banku lub oddziale SKOK-u wniosek o zbiorcza informacje. Do wniosku nalezy dołaczyc dokumenty, potwierdzajace tytuł prawny o nabyciu spadku po Posiadaczu rachunku.

Wniosek dla spadkobiercow - pobierz

W celu uzyskania informacji o swoich rachunkach w bankach oraz SKOK-ach – nalezy złozyc wniosek o udzielenie informacji zbiorczej osobie poszukujacej własnych rachunków.

Wniosek dla posiadacza rachunku - pobierz

Osoby reprezentujace podmiot uprawniony, wystepujacy w granicach uprawnień do zadania zbiorczej informacji – powinny złozyc wniosek dedykowany specjalnie dla podmiotów uprawnionych o udzielenie zbiorczej informacji. Wniosek do pobrania W/w wnioski mozna złozyc osobiscie w placówce Banku.
W przypadku wniosku złozonego korespondencyjnie:
1. własnorecznosc złozonego podpisu na wniosku,
2. dokument potwierdzajacy tytuł prawny o nabyciu spadku po Posiadaczu rachunku (jesli nie jest przesyłany oryginał ), musza byc potwierdzone notarialnie.
Opłata za informacje o rachunkach pobierana jest zgodnie z Tabela prowizji i opłat obowiazujaca w Banku.


Nowe produkty, Visa Paywave oraz naklejka Visa Paywave

Karta zblizeniowa Visa Paywave
- Opłata miesieczna za posiadanie karty 1,90 zł
- Junior oraz Student - 0 zł wydanie oraz opłata miesieczna 0 zł
- Pozostałe opłaty zgodne z kartami Visa Classic

Naklejka zblizeniowa Visa Paywave
- Wydanie naklejki zblizeniowej Visa Paywave - 0 zł
- Opłata miesieczna za posiadanie naklejki 2,20 zł
- Junior oraz Student - 0 zł wydanie oraz opłata miesieczna 0 zł
foto1
Szczegóły znajduja sie pod nr tel: (77) 4215-001 wew. 37, 38 lub 50

Zapraszamy na nasza strone na facebooku ! (wystarczy kliknac w obrazek) tekst alternatywnyfoto1

foto1Siedziba banku

ul. Osowska 1 | 46-024 Łubniany
tel. (77) 4215-001
e-mail: sekretariat@bslubniany.pl Kod SWIFT:"POLUPLPR"

Godziny otwarcia banku:
Pn-Pt: 7.45-14.30

Punkty Obsługi Kasowej

 • Opole, ul. Ozimska 19
  (1 piętro), tel. (77) 4231-685
 • Opole, ul. Sosnkowskiego 6/18
  (pasaż handlowy Skaut),
  tel. (77) 4028-815
 • Opole, ul. Fieldorfa 14,
  tel. (77) 4028-345
 • Opole, ul. Cieszyńska 7,
  tel. (77) 4027-372
 • Turawa, ul. Opolska 39c,
  tel. (77) 4212-235
 • Murów, ul. Wolności 36,
  tel. (77) 4270-272
 • St.Budkowice, ul. Ogrodowa 6a,
  tel. (77) 4276-665
 • Jełowa, ul. Opolska 4,
  tel. (77) 4270-000
 • Kadłub Turawski, ul. Główna 24,
  tel. (77) 4213-520
 • Osowiec, ul. Oleska 5,
  tel. (77) 4120-061
 • Kup, ul. Rynek 1,
  tel. (77) 4546-037
 • Luboszyce, ul. Opolska 7,
  tel. (77) 4342-002
 • Bankomaty

 • Łubniany
 • Turawa
 • Stare Budkowice
 • Murów
 • Kup
 • Luboszyce
 • Terminale POS

 • Wojewódzki Oœrodek Ruchu Drogowego
 • Opole, ul. Sosnkowskiego 6/18
 • Stare Opole, ul. Fieldorfa 14
 • Opole, ul. Cieszyńska 7
 • Opole, ul. Ozimska 19
 • BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁUBNIANACH mimo stale rosnącej konkurencji ze strony banków komercyjnych skutecznie działa na rynku międzybankowym. Przyjazny stosunek do klienta, kompetencja i coraz szersza gama usług bankowych pozwala pozyskiwać nowych klientów.

  Bank współpracuje z trzema podopolskimi gminami: Łubniany, Murów i Turawa, obsługując ich budżety. Otwierane są nowe placówki w Opolu. Wszystkie działania przynoszą pozytywne efekty wyrażające się na przestrzeni dekady lat 90-tych kilkakrotnym wzrostem sumy bilansowej, udzielonych kredytów, oszczędności oraz funduszy własnych banku.