O Banku

Historia Banku

W bogatej historii narodu polskiego Spółdzielczość w tym także bankowa zajmuje swoje trwałe miejsce. Jest to jedna z najstarszych form spółdzielczości istnieje już ponad 160 lat.

Historia Spółdzielczości bankowej w Łubnianach to okres powojenny, sięga roku 1950, kiedy to na podstawie dekretu z dnia 25 października 1948 roku o reformie bankowej Sąd Okręgowy w Opolu postanowieniem z dnia 11 września 1950 roku powołał do życia Gminną Kasę Spółdzielczą w Łubnianach. Siedzibą  zostały Łubniany, a terenem działania były gminy Turawa, Łubniany i Murów w powiecie opolskim.

Pierwsze Zgromadzenie Założycielskie Spółdzielni odbyło się w dniu 30 czerwca 1950 roku w lokalu gminnej świetlicy. Do Zarządu Spółdzielni zostali wybrani: Zuzanna Grala (przewodnicząca), Józef Śliwiński, Maria Gierok (członkowie) oraz  Stefan Grojca i Edmund Czapek (z-cy członków).  Komisję Rewizyjną tworzyli: Feliks Sitarz, Jerzy Grojec, Karol Czurlok, Tadeusz Piątek i Eugeniusz Marek. Pierwszym kierownikiem Spółdzielni został Wilhelm Jambor.

Od 1958 roku Kasy Spółdzielcze przekształcały się w spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe. Kasa Spółdzielcza w Łubnianach przekształciła się 8 kwietnia 1962 roku i przyjęła nazwę Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowej fakt ten został zarejestrowany postanowieniem Sądu Powiatowego z 25 czerwca 1962 roku. Kierownikiem kasy i członkiem Zarządu a potem SOP był Pan Paweł Gawlica, a Prezesem Zarządu Buchta Franciszek.

11 marca 1968 roku dokonano rejestracji nowej nazwy Spółdzielni obowiązującej do dziś tj. Bank Spółdzielczy w Łubnianach. Od grudnia 1970r. kierownikiem Banku był Pan Józef Tokarek a od 8 lipca 1972 roku władze Banku ukonstytuowały się następująco: Prezes Zarządu Franciszek Buchta, członkowie Augustyn Jendryca i Ludwik Soporowski, który pełnił funkcję kierownika Banku. Skład Rady to: Józef Cholewa – przewodniczący, Leon Kasprzyk, Michał Radecki, Ryszard Sochor, Werner Palt, Franciszek Śliwa i Józef Bursy – członkowie.

Znaczny rozwój Banku Spółdzielczego w Łubnianach nastąpił w latach siedemdziesiątych kiedy to wybudowano w Opolu jedne z największych w Polsce, Opolskie Zakłady Drobiarskie, a ich zaplecze produkcyjne zlokalizowano na terenie działania BS. Bank bardzo aktywnie włączył się w kredytowanie budowy ferm drobiarskich, produkcji drobiu i obsługi rachunków bankowych. Zwiększone zadania wykazały jednoznacznie, że dzierżawione dotychczas od GS pomieszczenia na Bank nie wystarczają. To też 16 lutego 1976 roku zakupiono od osoby prywatnej budynek w centrum Łubnian oraz przystąpiono do jego adaptacji i zagospodarowania na potrzeby banku.

W latach 1976 – 1981 dyrektorem Banku był Pan Roman Broniszewski a w latach 1982 – 1992 Pan Ferdynand Witkowski, Radą Nadzorczą kierował od 1965 – 1987 roku Pan Józef Cholewa, a od 1987 roku do 1992 Pan Werner Palt, od 1992 roku do 2014 roku przewodniczył Radzie Pan Józef Gerstenberger. Pracami Zarządu kierował Pan Jerzy Głuszek, a od 1993 roku Stanisław Dembowski.

Bank miał swój udział w aktywizowaniu społeczności lokalnej poprzez kredytowanie budownictwa mieszkaniowego, inwentarskiego i rzemiosła. Sukcesy te odnosił mimo załamania się gospodarki kraju oraz ograniczonego wpływu na rentowność usług bankowych.

Samorząd bankowy zawsze dbał o pomnażanie udziałów członkowskich i funduszy własnych wydzielając z nadwyżek bilansowych znaczne kwoty.

Z chwilą przejścia z gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej to jest od 1989 roku, Bank przeżywał wszystkie  z tym związane zawirowania, utrzymano jednak jego dalszy rozwój.

Na początku lat dziewięćdziesiątych Bank bardzo aktywnie uczestniczył w przebudowie struktur organizacyjnych bankowości spółdzielczej. Najwcześniej bo w listopadzie 1990 roku powstał Gospodarczy Bank Wielkopolski, który utworzyło około 200 banków spółdzielczych wśród których był Bank Spółdzielczy w Łubnianach. Natomiast gdy w 1992 roku większość banków spółdzielczych Opolszczyzny zdecydowała o tworzeniu Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego we Wrocławiu wśród jego założycieli znalazł się również Bank Spółdzielczy w Łubnianach.

            Z GBPZ „S.A.” Bank współpracował do końca 1998 roku a w latach 1999 – 2002 z Dolnośląskim Bankiem Regionalnym S.A. we Wrocławiu . Bank jest też członkiem założycielem Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.

            W latach dziewięćdziesiątych wobec załamania się koniunktury na rynku rolnym zmieniono strategię dalszego rozwoju Banku. Uznano, że obsługiwany teren trzech podopolskich gmin: Łubniany, Murów i Turawa ze słabym rolnictwem nie wystarczy na osiąganie wyników gwarantujących dalszy rozwój Banku. Uzyskanie zgody na rozszerzenie terenu działania pozwoliło na zwiększenie ilości placówek Banku i wejście na teren miasta Opola.

W październiku 2000 roku Bank obchodził jubileusz 50-cio lecia istnienia. Z tej okazji „za 50-letnią działalność w interesie swoich udziałowców służbę swojemu regionowi i ojczyźnie” Krajowy Związek Banków Spółdzielczych odznaczył Bank złotym medalem im Franciszka Stefczyka a szereg pracowników i działaczy odznaczono za zasługi dla spółdzielczości bankowej.

Charakterystyczną niezmienną od lat cechą Polskich Banków Spółdzielczych jest także to, że są to Banki o rdzennie polskim kapitale, których dodatkowym atutem jest bliskość i znajomość własnych klientów oraz ich potrzeb kredytowych. 

Bank Spółdzielczy w Łubnianach pozostaje ważnym elementem lokalnego rynku usług finansowych. Dzielnie stawia czoła konkurencji, co nie jest rzeczą łatwą. Na stałe wpisany w krajobraz lokalnego środowiska czynnie uczestniczy w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym dotując i sponsorując wiele istotnych dla społeczeństwa przedsięwzięć.

Zostało to zauważone i docenione przez Opolską Izbę Gospodarczą, której Kapituła Laurów Umiejętności i Kompetencji zdecydowała o przyznaniu Bankowi Spółdzielczemu w Łubnianach – Srebrnego Lauru i Złotego Lauru „Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Instytucja Finansowa”

Bank Spółdzielczy w Łubnianach funkcjonuje już ponad 70 lat i jest Bankiem w 100% z polskim kapitałem, bardzo mocno związanym z miejscem lokalizacji i tutejszym społeczeństwem.

Potrafił wykorzystać szanse rozwoju, jakie stwarzały zachodzące zmiany w okresie transformacji ustrojowej czy związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej.

W przyjętej przed laty Strategii działania Banku określono, że BS będzie funkcjonował na rynku samodzielnie, będzie rozwijał się i umacniał kapitałowo. W celu zwiększenia bezpieczeństwa funkcjonowania banku podjęto decyzję o przystąpieniu Banku do Spółdzielni Systemu Ochrony, która wspiera dalsze samodzielne funkcjonowanie na rynku poprzez zapewnienie płynności i adekwatności kapitałowej.

Aby to zrealizować, trzeba było pozyskiwać nowych klientów, rozszerzać rynek poprzez uruchamianie nowych placówek Banku.

Trzeba tu jednoznacznie stwierdzić, iż Bank zrealizował te założenia z sukcesem. Oto najważniejsze z działań Banku na przestrzeni ostatnich lat:

 • już w styczniu 1993 roku uruchomiono pierwszą placówkę terenową w Opolu przy ul. Ozimskiej 19 – w samym centrum wojewódzkiego miasta,
 • w listopadzie 1993 roku uruchomiono placówkę w gminie Turawa, gdzie dzięki przychylności wójta gminy Bank otrzymał do zagospodarowania lokal w nowym budynku Urzędu Gminy, a w następnym roku pozyskał do obsługi budżet tej gminy,
 • w maju 1995 roku Bank przenosi do nowego lokalu POK w Murowie
 • ważny moment w dziejach Banku to rok 1999 kiedy podjęta została współpraca z największą Spółdzielnią Mieszkaniową ZWM w Opolu i już w tym roku uruchamia na Osiedlu Nr 3 wieloosobowy POK przy ul. Sosnkowskiego
 • w maju 2001 roku BS uruchamia kolejną placówkę na Osiedlu nr 2 w Opolu przy ul. Fieldorfa
 • w tym samym roku w lipcu Bank – po zakupieniu i zaadoptowaniu – przenosi POK w Budkowicach do własnego budynku,
 • w lutym 2002 roku wykorzystuje okazję, że w Jełowej likwiduje swoją placówkę Poczta Polska. Bank przejmuje lokal od Wójta gminy i w krótkim czasie uruchamia POK w Jełowej.
 • w maju 2005r. uruchamia czwartą placówkę w Opolu na Osiedlu nr 4 przy Spółdzielni Mieszkaniowej,
 • również w maju 2007r. Bank uruchamia drugi POK na terenie Gminy Turawa – w Kadłubie Turawskim
 • w maju 2009r. uruchomiono POK w Osowcu
 • w listopadzie 2012r. POK w Luboszycach
 • w 2018r. zakupiono lokal w Murowie, gdzie po adaptacji przeniesiono POK

Wszystkie te zrealizowane działania zaowocowały bardzo szybkim przyrostem ilości obsługiwanych klientów i przychodów. W tym okresie suma bilansowa Banku rośnie trzydziestokrotnie, osiągane zyski – mądrze dzielone przez właścicieli Banku – przeznaczane są głównie na powiększenie funduszy własnych.

BS w Łubnianach z sumą bilansową 120 milionów złotych jest bankiem średniej wielkości ale jest zrzeszony w gronie innych 320 BS w Banku Polskiej Spółdzielczości a siła grupy to już 100 miliardów sumy bilansowej.

Bank stawia coraz mocniej na nowoczesność:

 • w 2006 roku wymienił stary program komputerowy na nowoczesny DefBank2000, dzięki czemu mógł zaoferować swoim klientom nowoczesne produkty, takie jak m.in.:
  • konta internetowe
  • infolinie
  • karty kredytowe
  • karty płatnicze (VISA Elektron i VISA Biznes)
 • prowadzenie operacji w tzw. czasie rzeczywistym

W okresie od 2006 roku Bank uruchomił 5 bankomatów: w Łubnianach, Turawie, Budkowicach, Murowie i Jełowej.

Dopiero po rozwinięciu sieci placówek, pozyskaniu klientów i osiągnięciu wymaganego poziomu kapitałów własnych BS zdecydował się na budowę nowej Centrali Banku.

Inwestycję zrealizowano w rekordowo krótkim okresie powstał ładny nowoczesny budynek Banku.

Dzięki temu, że Klienci i władze gmin powierzają Bankowi swoje finanse, może on realizować w praktyce przyświecające mu hasło „Bank Spółdzielczy szansą dla społeczności lokalnej”, bo pieniądze tu inwestowane wspierają rozwój rolnictwa, małego biznesu, rzemieślników. Wspierają też gminy w realizacji ich zadań inwestycyjnych.

Podatek płacony przez Bank wraca do gmin a wypracowany zysk pozwala na podejmowanie zadań rozwojowych, tym samym na coraz lepszą obsługę klientów.

Władze BS rozumieją, że Bank jest po to aby dobrze służyć lokalnej społeczności.

Zarząd i Rada Nadzorcza ma wizję funkcjonowania swego Banku jako uniwersalnego, nowoczesnego, wyłącznie z polskim kapitałem, stanowiącego potrzebną instytucję finansową o charakterze lokalnym. Atutem jest kadra pracownicza, młoda, wykształcona, stale podnosząca swoje kwalifikacje i co ważne – wywodząca się z terenu działania BS.