Gwarancja BGK w ramach de minimis

Na podstawie podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy z portfelowej linii gwarancyjnej de minimis w ramach Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, Bank Spółdzielczy w Łubnianach może oferować przedsiębiorcom kredyty obrotowe oraz inwestycyjne zabezpieczone gwarancjami KFG.

Podstawowe parametry gwarancji KFG:

  • gwarancje dla Klientów z sektora MŚP,
  • możliwość objęcia gwarancją kredytów obrotowych i inwestycyjnych,
  • wysokość gwarancji do 60% kwoty kapitału kredytu (do 80% kwoty kapitału kredytu dla umów kredytowych zawartych do 31 grudnia 2022 r.)
  • maksymalna kwota gwarancji 500.000 PLN,
  • maksymalny okres obowiązywania gwarancji wynosi 27 miesięcy dla kredytu obrotowego (do 75 miesięcy jeżeli umowa kredytowa zostanie podpisana do 31 grudnia 2022 r.) lub 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego (do 120 miesięcy jeżeli umowa kredytowa zostanie podpisana do 31 grudnia 2022 r.),
  • zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy,
  • opłata roczna na rzecz BGK 0,5% od kwoty gwarancji (brak pobierania prowizji należnej do zapłaty w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2022 r.),
  • maksymalna kwota gwarancji 1,5 mln EUR dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. EUR dla gwarancji powyżej 5 lat (jeżeli nie zostaną przekroczone maksymalne pułapy pomocy de minimis).

Informujemy, że w związku z ograniczaniem negatywnych skutków gospodarczych dla funkcjonowania MŚP będących następstwem pandemii COVID-19 oraz konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, w okresie od 01 lipca 2022r. do 31 grudnia 2022r. stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji  wynosi 0%.