Informacje

Godziny realizacji przelewów

1. Przelewy zlecone po godzinie 17:00 oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążą rachunek i wykonane   będą w 

     najbliższym dniu roboczym.

2. Przelewy zlecone w dni robocze po godzinach granicznych, ale przed godziną 17:00, obciążą rachunek w danym 

    dniu, ale przelew będzie wykonany w najbliższym dniu roboczym.

3. Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym mogą być realizowane, jeżeli rachunek bankowy Odbiorcy

    prowadzony jest przez bank, który przystąpił do systemu realizacji dyspozycji w trybie natychmiastowym oraz jest

    dostępny w tym systemie w chwili składania zlecenia płatniczego. Wykaz banków-uczestników dostępny jest

    stronie internetowej: http://www.expresselixir.pl/banki. Zlecenia mogą być realizowane z rachunków bankowych 

    prowadzonych w PLN na rachunki bankowe w innych bankach krajowych prowadzone w PLN. Zlecenia płatnicze w

    trybie natychmiastowym nie są realizowane na rachunki bankowe organów podatkowych i ZUS.

4. Przelewy SORBNET są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej.

Do pobrania: