O Banku

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Łubnianach gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Misją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest działanie na rzecz bezpieczeństwa i stabilności banków oraz wzrostu zaufania do systemu bankowego.

BFG gwarantuje bezpieczeństwo i wypłatę 100 procent depozytów o wartości do 100 000 Euro. Wypłata realizowana jest w złotych polskich.

 

 

Podstawowe zadania funduszu:

  • zwrot, do wysokości określonej ustawą o BFG, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, w razie upadłości banku będącego uczestnikiem systemu gwarantowania depozytów,
  • udzielanie pomocy finansowej bankom, które znalazły się w obliczu utraty wypłacalności i podejmują samodzielną sanację,
    wspieranie procesów łączenia się banków zagrożonych z silnymi jednostkami bankowymi,
  • gromadzenie oraz analiza informacji o podmiotach objętych systemem gwarantowania, w tym opracowywanie analiz i prognoz dotyczących sektora bankowego.

Więcej informacji znają państwo na stronie BFG www.bfg.pl