Zawieszenie spłaty kredytu mieszkaniowego

Dokument do pobrania:

15 maja b.r. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o wsparciu Kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, dalej „Ustawa”.

Ustawa określa nowe zasady dla Wakacji Kredytowych na 2024 rok.

Przypominamy co się zmienia w Ustawowych Wakacjach Kredytowych na 2024 rok.

Wakacje kredytowe przysługują Kredytobiorcy:

a) od 1 czerwca 2024r. do 31 sierpnia 2024r. – w wymiarze dwóch miesięcy;

b) od 1 września 2024r. do 31 grudnia 2024r. – w wymiarze dwóch miesięcy,

po spełnieniu następujących warunków:

a) kwota kredytu nie może przekraczać 1,2 mln zł. oraz

b) rata kredytu musi przekraczać 30% dochodu gospodarstwa domowego, liczonego jako średnia za poprzednie trzy miesiące lub

c) na dzień złożenia wniosku, na utrzymaniu Kredytobiorcy pozostaje co najmniej troje dzieci, które spełniają warunki posiadania Kart Dużej Rodziny.

W wyniku wakacji kredytowych okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu ulegają wydłużeniu o okres zawieszenia spłaty i nie wymaga to zawarcia aneksu do umowy kredytu, dlatego wniosek o zastosowanie wakacji kredytowych musi być autoryzowany przez wszystkich kredytobiorców.

W związku z wydłużeniem okresu kredytowania w wyniku wakacji kredytowych istnieje ryzyko wyższego kosztu obsługi kredytu w przyszłości, z uwagi na fakt że długoterminowy kredyt hipoteczny jest obciążony ryzykiem zmiennej stopy procentowej.

Wzór wniosku o zawieszenie spłaty kredytu mieszkaniowego, udostępnimy Państwu 31.05.2024 r. na stronie internetowej Banku www.bslubniany.pl (w zakładce „Klient Indywidualny”/ „Wakacje kredytowe”).

Formy składania Wniosków o wakacje kredytowe:

– złożenie Wniosku bezpośrednio w Placówce Banku – Rekomendowany sposób składania wniosku

– system bankowości elektronicznej – wyłącznie w sytuacji kiedy w kredycie występuje 1 Kredytobiorca (w zakładce „Wiadomości” / „Nowa wiadomość”)

– dostarczenie Wniosku drogą mailową, wyłącznie gdy załączony do maila Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym wszystkich Kredytobiorców,

– dostarczenie Wniosku drogą pocztową na adres Banku

Złożony Wniosek musi zostać podpisany przez wszystkich Kredytobiorców zgodnie z z Umową kredytową lub kartą Wzorów podpisów.

Informujemy, że Klienci Banku, którzy zmienili dane identyfikacyjne lub kontaktowe oraz posiadają w Banku oprócz kredytu również otwarte rachunki bankowe są zobowiązani do osobistego zgłoszenia się w Placówce Banku celem zaktualizowania danych osobowych.