Zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego

Dokument do pobrania:

Od 29 lipca 2022 r. można składać w Banku Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu mieszkaniowego „Mój Dom”, czyli tzw. wakacje kredytowe.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy kredytowej w złotych polskich zawartej w celu nabycia lub budowy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

W wyniku wakacji kredytowych okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu ulegają wydłużeniu o okres zawieszenia spłaty i nie wymaga to zawarcia aneksu do umowy kredytu, dlatego wniosek o zastosowanie wakacji kredytowych musi być autoryzowany przez wszystkich kredytobiorców.

W związku z wydłużeniem okresu kredytowania w wyniku wakacji kredytowych istnieje ryzyko wyższego kosztu obsługi kredytu w przyszłości, z uwagi na fakt że długoterminowy kredyt hipoteczny jest obciążony ryzykiem zmiennej stopy procentowej.

Spłatę kredytu hipotecznego można zawiesić:

  • po dwa miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 roku;
  • po jednym miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 roku.

Wzór wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, w III kwartale 2022 r., udostępnimy Państwu 29 lipca 2022 r. na stronie internetowej Banku www.bslubniany.pl (w zakładce „Klient Indywidualny”/ „Wakacje kredytowe”).

Formy składania Wniosków o wakacje kredytowe:

– złożenie Wniosku bezpośrednio w Placówce Banku – Rekomendowany sposób składania wniosku

– system bankowości elektronicznej – wyłącznie w sytuacji kiedy w kredycie występuje 1 Kredytobiorca (w zakładce „Wiadomości” / „Nowa wiadomość”)

– dostarczenie Wniosku drogą mailową, wyłącznie gdy załączony do maila Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym wszystkich Kredytobiorców,

– dostarczenie Wniosku drogą pocztową na adres Banku

Złożony Wniosek musi zostać podpisany przez wszystkich Kredytobiorców zgodnie z z Umową kredytową lub kartą Wzorów podpisów.

Informujemy, że Klienci Banku, którzy zmienili dane identyfikacyjne lub kontaktowe oraz posiadają w Banku oprócz kredytu również otwarte rachunki bankowe są zobowiązani do osobistego zgłoszenia się w Placówce Banku celem zaktualizowania danych osobowych.