O Banku

Jak zostać udziałowcem Banku

Członkiem Banku Spółdzielczego w Łubnianach (zwanym dalej członkiem lub członkiem Banku Spółdzielczego) może być:

  • osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, 
  • osoba prawna.

Warunkiem przyjęcia na członka Banku Spółdzielczego jest złożenie deklaracji w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podpisana przez przystępującego do Banku Spółdzielczego deklaracja powinna zawierać jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną – jej nazwę i siedzibę oraz ilość zadeklarowanych udziałów.

O przyjęciu w poczet członków Banku Spółdzielczego decyduje Zarząd, podejmując w tym przedmiocie uchwałę w terminie jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji.

Wpisowe i udziały

Członek Banku Spółdzielczego w Łubnianach będący osobą  fizyczną, jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) i zadeklarować oraz wpłacić co najmniej jeden /1/ – udział obowiązkowy. Wysokość jednego udziału wynosi 385,00 zł. (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć złotych).

Członek Banku Spółdzielczego będący osobą prawną jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych) i zadeklarować oraz wpłacić niemniej niż dziesięć /10/ udziałów obowiązkowych. Wysokość jednego udziału wynosi 385,00 zł. (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć złotych).

Prawa Członków

Członkowie Banku Spółdzielczego w Łubnianach mają prawo do:

  • udziału w Zebraniu Przedstawicieli i Zebraniach Grup Członkowskich,
  • wybierania i bycia wybieranym do organów Banku Spółdzielczego, na zasadach określonych w Statucie
  • otrzymywania odpisu statutu i regulaminów, zaznajamiania się z uchwałami organów Banku Spółdzielczego, protokołami obrad organów Banku Spółdzielczego, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez Bank Spółdzielczy z osobami trzecimi,
  • uczestnictwa w podziale nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania kwot wpłaconych na udziały,
  • przeglądania rejestru członków,
  • oceniania działalności Banku Spółdzielczego, zgłaszania wniosków jej dotyczących i żądania informacji o sposobie ich załatwienia.

Członkowie mają równe prawa bez względu na ilość posiadanych udziałów.