O Banku

Bank jako Agent Ubezpieczeniowy

Informacja o agencie ubezpieczeniowym – Bank Spółdzielczy w Łubnianach

Zgodnie z ustawą Dz.U.2017 poz. 2486 z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń Bank Spółdzielczy w Łubnianach informuje, że jest agentem ubezpieczeniowym działającym pod firmą: Bank Spółdzielczy w Łubnianach, z siedzibą w Łubnianach (kod: 46-024), ul. Osowska 1, wykonującym działalność agencyjną na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń:

GENERALI ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH TUW

Oferujemy Państwu:

Ubezpieczenie Kredytobiorców na Życie,

Grupowe ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą

Ubezpieczenie mieszkania – polisa ta chroni Państwa dom, mieszkanie, garaż, budynki gospodarcze przed skutkami różnego rodzaju zagrożeń;

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – pokrycie kosztów leczenia, pobytu w szpitalu oraz rehabilitację.

Ubezpieczenia gospodarstwa rolnego i upraw: odpowiedzialności cywilnej, budynków w gospodarstwie rolnym, maszyn rolniczych, upraw od gradobicia, upraw od zdarzeń losowych.

Ubezpieczenia samochodu – ubezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo kierowcy pojazdu jak i jego pasażerom, w tym ubezpieczenia OC, AC,następstw nieszczęśliwych wypadków, ochrony prawnej.

Ubezpieczenia kart płatniczych: nieuprawnionego użycia,

Ubezpieczenie kredytów mieszkaniowych – Polisa chroniąca spłatę rat kredytów mieszkaniowych do czasu ustanowienia hipoteki na nieruchomość.

Ubezpieczenie domu w budowie– ubezpieczenie to zabezpiecza budowany przez Państwa dom od ognia i innych zdarzeń losowych.

Bank Spółdzielczy w Łubnianach jako agent ubezpieczeniowy jest wpisany do Rejestru Agentów pod numerem RA 11202293/A
Wpis do Rejestru można sprawdzić na stronie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) pod adresem:  https://rpu.knf.gov.pl/search/agent/. Sposób wyszukiwania agenta podany jest pod wyżej wymienionym adresem.

Jako agent ubezpieczeniowy działający na podstawie umów agencyjnych zawartych z powyższymi zakładami ubezpieczeń, otrzymuje wynagrodzenie w formie prowizji uwzględnionej w składce ubezpieczeniowej.

Nie posiada akcji ani udziałów wymienionych powyżej zakładów ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10 proc. głosów na walnym zgromadzeniu, jak również zakłady ubezpieczeń, z którymi Bank Spółdzielczy w Łubnianach zawarł umowy agencyjne, nie posiadają udziałów w Banku Spółdzielczym w Łubnianach.

Klienci mają możliwość: złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów. Szczegółowe zasady dotyczące składania reklamacji dostępne są na stronie https://bslubniany.pl w sekcji Reklamacje oraz są uregulowane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Minimalny zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bank akceptuje zawarte przez klienta ubezpieczenie jako zabezpieczenie ekspozycji kredytowej, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.:

– zakład ubezpieczeń (wystawca polisy) znajduje się na Liście Zakładów Ubezpieczeń  

  akceptowanych przez Bank,

  oraz

– umowa ubezpieczenia spełnia minimalne kryteria ochrony ubezpieczeniowej.

Dokumenty do pobrania: