Firmy i instytucje

Kredyt Inwestycyjny Unia Biznes

Kredyt inwestycyjny Unia Biznes udzielany w rachunku kredytowym, przeznaczony na sfinansowanie inwestycji współfinansowanych dotacjami z Funduszy Europejskich.

Produkt przeznaczony jest dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania z podatku dochodowego.

Kredyt inwestycyjny Unia Biznes może być udzielany na okres do 15 lat.


Przeznaczenie kredytu: finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego Klienta, a w szczególności finansowanie:

• przedsięwzięć nowych i rozwojowych:

  1. zakupu maszyn, urządzeń i środków transportu,
  2. zakupu ziemi,
  3. zakupu lub budowy nieruchomości budynkowej,
  4. zakupu materiałów i wyrobów związanych z budową lub adaptacją budynków produkcyjnych i gospodarczych,
  5. przyrostu kapitału obrotowego, wynikającego z przedsięwzięcia realizowanego w wyniku udzielonego kredytu inwestycyjnego,
  6. modernizacji i restrukturyzacji istniejącego majątku;

Warunkiem zawarcia umowy kredytowej i uruchomienia środków z kredytu są:

  • przedłożenie w Banku umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Wnioskodawcą i Instytucją;
  • ustanowienie zabezpieczeń spłaty kredytu w formie wskazanej w pozytywnej decyzji kredytowej, w szczególności w formie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie

Karencja w spłacie kapitału maksymalnie do 2 lat.

Okres karencji w spłacie rat kapitałowych jest każdorazowo określany przez Bank indywidualnie i może wystąpić jedynie w okresie realizacji inwestycji.

Oprocentowanie kredytu zmienne:                                                                Prowizja za udzielenie kredytu (jednorazowa):

Wibor 3M + stała marża od 2.80% do 4.00%                                                      od 1.50% do 3.00%