Firmy i instytucje

Kredytowa Linia Hipoteczna

Cechy kredytu:

Kredyt długoterminowy, zabezpieczony hipotecznie, przeznaczany na dowolny cel związany z prowadzona działalnością.

Kredyt funkcjonuje jako kredyt nieodnawialny – w okresie udostępnienia i spłaty kredytu jest ewidencjonowany w rachunku kredytowym.

Udział własny Klienta nie jest wymagany.

Maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat.

W uzasadnionych przypadkach Bank może wydłużyć okres kredytowania do 25 lat.

 

Obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest:

    • hipoteka na nieruchomości lub ograniczonym prawie rzeczowym, należącej/cym do Wnioskodawcy lub osoby trzeciej;
    • przelew na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążonej hipoteką, (jeśli nieruchomość jest zabudowana);
    • pełnomocnictwo do rachunku/ów Klienta prowadzonych przez Bank;
    • weksel własny in blanco Klienta wraz z deklaracją wekslową.