Firmy i instytucje

Kredyt na rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym stanowi udostępnienie przez Bank środków pieniężnych do realizacji przez Klienta płatności, z prowadzonego przez Bank rachunku bieżącego Klienta, w sytuacji niedoboru środków pieniężnych, powodujących powstanie na tym rachunku, zadłużenia do wysokości udzielonego kredytu.

Kredyt jest udzielany na finansowanie bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, finansowaniem zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych.

• Kredyt w rachunku bieżącym udzielany jest w powiązaniu z przychodami z tytułu prowadzonej działalności.

• Maksymalną kwotę wnioskowanego kredytu wyznacza zdolność kredytowa Klienta.

• Kredyt jest udzielany na okres do 12 miesięcy z możliwością wielokrotnego przedłużania na dalsze analogiczne okresy, bez konieczności spłaty występującego zadłużenia w dniu zakończenia okresu kredytowania.

_________________________________________________

Oprocentowanie kredytu: 8.00%

Prowizja za udzielenie / odnowienie kredytu:

od 2.50% do 3.50%

• Każda wpłata na rachunek zmniejsza lub likwiduje zadłużenie kredytu w rachunku bieżącym.

• Zmniejszenie lub całkowita spłata zadłużenia powoduje odnawianie kredytu maksymalnie do pierwotnej wysokości kredytu określonej w Umowie kredytu.

• Uruchamianie i spłata kredytu powodująca odnawianie kredytu może następować do dnia ostatecznej spłaty kredytu, określonego w Umowie kredytu.