Firmy i instytucje

Rachunek bieżący

Rachunek bieżący jest przeznaczony do gromadzenia środków pieniężnych oraz prowadzenia rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Rachunek bieżący prowadzony jest dla:

• osób prawnych

• jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną

• osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami.

Środki pieniężne zgromadzone w naszym banku gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny!

 

Korzyści płynące z otwarcia rachunku bieżącego dla Firmy w Banku Spółdzielczym w Łubnianach:

 • Bezpieczeństwo dokonywania transakcji
 • Bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych
 • Konkurencyjne opłaty związane z obsługą rachunku (zgodnie z  Taryfą opłat i prowizji bankowych.
 • Możliwość odbioru wyciągów  po każdej zmianie salda. Do wyciągu bankowego  Bank załącza kopie dokumentów rozliczeniowych. Bank doręcza wyciągi bankowe Posiadaczowi rachunku w sposób określony we wniosku o otwarcie rachunku.
 • Możliwość złożenia dyspozycji zleceń stałych oraz poleceń zapłaty.
 • możliwość dostępu do rachunku za pośrednictwem Bankowości Internetowej.

 • możliwość korzystania z bankowości mobilnej.

 • łatwy i bezpieczny dostęp do środków na rachunku dzięki międzynarodowej karcie płatniczej VISA Business Debetowa.

 • możliwość otrzymania informacji o stanie środków na rachunku dzięki usłudze SMS oraz telefonicznie na hasło – wystarczy złożyć stosowną dyspozycje.

 • możliwość uzyskania korzystnego kredytu w rachunku bieżącym

Dokumenty niezbędne do otwarcia rachunku bieżącego dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Wraz z wnioskiem o otwarcie rachunku bankowego w zależności od swojego statusu prawnego, wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć:

 • aktualny (ważny 3 miesiące od daty wystawienia) dokument urzędowy (np. dowód osobisty) zawierający podstawowe dane o wnioskodawcy oraz informujący o jego statusie prawnym przy czym oddziały i przedstawicielstwa w kraju nierezydentów posiadające status rezydenta załączają odpowiednio wyciąg z rejestru przedsiębiorców lub wyciąg z ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych,
 • zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego – REGON
 • NIP – zaświadczenie o nadaniu
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych o ile dane te nie wynikają z dokumentu, o którym mowa powyżej oraz pełnomocnictwa innych osób uprawnionych do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku lub innych czynności związanych z funkcjonowaniem rachunku.